Đến tháng 3/2017, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
2,182
3/30/2017 - 15:42
Đến tháng 3/2017, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
87.3%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 3/30/2017 - 15:42