Đến tháng 2/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
27/02/2020 - 14:31
Đến tháng 2/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/02/2020 - 14:31