Đến tháng 9/2018, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
9/25/2018 - 17:49
Đến tháng 9/2018, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 9/25/2018 - 17:49