Đến tháng 6/2018, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
6/21/2018 - 14:51
Đến tháng 6/2018, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 6/21/2018 - 14:51