Đến tháng 11/2018, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
11/21/2018 - 08:35
Đến tháng 11/2018, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 11/21/2018 - 08:35