Đến tháng 7/2018, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
7/20/2018 - 19:33
Đến tháng 7/2018, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 7/20/2018 - 19:33