Đến tháng 9/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
16/09/2021 - 22:41
Đến tháng 9/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 16/09/2021 - 22:41