Đến tháng 5/2022, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
23/05/2022 - 14:59
Đến tháng 5/2022, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/05/2022 - 14:59