Đến tháng 8/2019, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
8/26/2019 - 09:37
Đến tháng 8/2019, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 8/26/2019 - 09:37