Đến tháng 11/2019, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
15/11/2019 - 19:48
Đến tháng 11/2019, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 15/11/2019 - 19:48