Đến tháng 1/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
17/01/2021 - 00:38
Đến tháng 1/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 17/01/2021 - 00:38