Đến tháng 7/2019, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
7/19/2019 - 17:10
Đến tháng 7/2019, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 7/19/2019 - 17:10