Đến tháng 6/2017, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
2,182
6/27/2017 - 15:34
Đến tháng 6/2017, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
87.3%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 6/27/2017 - 15:34