Đến tháng 12/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
08/12/2021 - 19:29
Đến tháng 12/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 08/12/2021 - 19:29