Đến tháng 8/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
04/08/2020 - 03:25
Đến tháng 8/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 04/08/2020 - 03:25