Đến tháng 12/2019, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
09/12/2019 - 00:07
Đến tháng 12/2019, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 09/12/2019 - 00:07