Đến tháng 12/2018, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
12/15/2018 - 11:19
Đến tháng 12/2018, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/15/2018 - 11:19