Đến tháng 1/2019, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
1/21/2019 - 14:20
Đến tháng 1/2019, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 1/21/2019 - 14:20