Đến tháng 7/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
04/07/2020 - 16:23
Đến tháng 7/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 04/07/2020 - 16:23