Đến tháng 1/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
21/01/2020 - 12:54
Đến tháng 1/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/01/2020 - 12:54