Đến tháng 10/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
23/10/2021 - 20:59
Đến tháng 10/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/10/2021 - 20:59