Đến tháng 6/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
16/06/2021 - 01:47
Đến tháng 6/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 16/06/2021 - 01:47