Đến tháng 3/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
01/03/2021 - 16:50
Đến tháng 3/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 01/03/2021 - 16:50