Đến tháng 4/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
12/04/2021 - 22:41
Đến tháng 4/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/04/2021 - 22:41