Đến tháng 12/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
04/12/2020 - 08:34
Đến tháng 12/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 04/12/2020 - 08:34