Đến tháng 9/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
25/09/2020 - 16:32
Đến tháng 9/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/09/2020 - 16:32