Đến tháng 1/2022, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
21/01/2022 - 05:57
Đến tháng 1/2022, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/01/2022 - 05:57