Đến tháng 8/2017, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
2,182
8/18/2017 - 00:15
Đến tháng 8/2017, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
87.3%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 8/18/2017 - 00:15