Đến tháng 10/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
20/10/2020 - 18:20
Đến tháng 10/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 20/10/2020 - 18:20