Đến tháng 6/2019, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
6/16/2019 - 13:40
Đến tháng 6/2019, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 6/16/2019 - 13:40