Đến tháng 6/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
07/06/2020 - 09:17
Đến tháng 6/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 07/06/2020 - 09:17