Đến tháng 8/2018, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3,906
8/19/2018 - 00:53
Đến tháng 8/2018, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 8/19/2018 - 00:53