Đến tháng 5/2017, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
2,182
5/24/2017 - 14:44
Đến tháng 5/2017, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
87.3%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 5/24/2017 - 14:44