90 năm vinh quang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 - 10:27
Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

    Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
   Ngày 1/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.
Với nhiệm vụ, chức năng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo; công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước đầu.
   Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị thông tin thời sự quý II/2020

   Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Tuyên Quang, có 15 đơn vị hành chính (10 phường, 5 xã); Đảng bộ thành phố có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở với trên 10 nghìn đảng viên. Những năm qua, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố.
    Công tác triển khai quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố... luôn được hệ thống tuyên giáo xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là việc khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
    Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của công tác tuyên giáo. Đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các nghị quyết , chỉ thị của Đảng; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập, tuyên truyền kịp thời các văn kiện của Đảng. Hệ thống báo cáo viên được tổ chức từ thành phố đến các tổ chức cơ sở đảng và các tuyên truyền viên ở thôn, xóm, tổ dân phố. Đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên thường xuyên, định kỳ thông tin thời sự, cập nhật kiến thức; biên tập Bản tin thành phố định kỳ hằng quý và số chuyên đề cung cấp thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng công tác tuyên truyền, cổ động, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, của tỉnh, thành phố... Quan tâm công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự ổn định, đồng thuận trong xã hội.
Đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo. Hoạt động khoa giáo ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa giáo đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao hơn...
     Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với trước và ngày càng hiệu quả, nhất là việc tham gia ngăn chặn các thông tin xấu, độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội và tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.
    Đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; kiểm tra định hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương, đơn vị.
      Đã tham mưu và trực tiếp tham gia nghiên cứu, biên soạn: “Lịch sử Đảng bộ thị xã Tuyên Quang 1940-2008”, “Địa chí thành phố Tuyên Quang”, “Các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang”; chỉ đạo, hướng dẫn 100% đảng bộ xã, phường hoàn thành công tác biên tập, xuất bản cuốn lịch sử địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào tuyên truyền, giáo dục trong các trường học; tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của địa phương.
      Có thể khẳng định, Ban Tuyên giáo Thành ủy qua các thời kỳ và các cơ quan thông tin, tuyên truyền của thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố; đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ, nhất là về chính trị, tư tưởng.
       Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX; tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển./.

                                                                           

                                                                             BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TUYÊN QUANG
 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: