Phỏng vấn đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020 - 8:0
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930 - 1.8.2018), phóng viên Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố về một số kết quả trong công tác Tuyên giáo.

 

Đ/c Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố

 

       PV: Xin đồng chí cho biết một số kết quả đạt được công tác Tuyên giáo trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong thời gian qua? Vai trò của Ban Tuyên giáo trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền ở địa phương như thế nào?

     Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố: Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của công tác Tuyên giáo, trong đó có công tác tuyên truyền miệng, với vai trò của báo cáo viên và tuyên truyền viên. Chính vì vậy, cấp ủy thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các Hội nghị quán triệt học tập nghị quyết, chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự hàng tháng, hàng quý và đột xuất khi cần thiết. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền và thông qua đó, chất lượng báo cáo viên truyền đạt tại các hội nghị đã từng bước được nâng lên, nội dung thông tin tuyên truyền được chọn lọc, phù hợp với đối tượng; tuyên truyền và kết hợp tuyên truyền với trao đổi để nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn và tập huấn nghiệp vụ, được định hướng và cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ. Hiện thành phố Tuyên Quang có 23 báo cáo viên cấp thành phố, gồm một số đồng chí là lãnh đạo của thành phố và bí thư Đảng ủy các xã, phường, có 119 báo cáo viên của 33 chi bộ đảng bộ cơ sở và 338 tuyên truyền viên ở các chi bộ, trực thuộc Đảng ủy cơ sở và ở chi bộ các thôn, xóm, tổ dân phố. Có thể khẳng định, Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Thành phố đã làm tốt với vai trò là lực lượng nòng cốt để thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự ổn định đồng thuận trong xã hội để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

       PV: Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tại cơ sở được Ban Tuyên giáo Thành ủy chú trọng thực hiện như thế nào, thưa đ/c?

     Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố:  Là địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Thành ủy, luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, xây dựng và triển khai kế hoạch quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; kế hoạch học tập chuyên đề Tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung đột phá để tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; kế hoạch tổ chức tuyên truyền, định hướng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, để phát huy vai trò của các lực lượng tuyên truyền, cũng như để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân, thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ của thành phố. Quá trình thực hiện tuyên truyền luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cũng như định hướng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao, để thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội được chú trọng, nâng cao về chất lượng, giúp cấp uỷ, chính quyền có cơ sở, phương hướng, biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả những vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Cùng với đó, luôn xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, của đồng chí Bí thư cấp Ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập, tuyên truyền kịp thời các nghị quyết của Đảng, đồng thời với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tế. Đã phối hợp giữa thành phố đến cơ sở trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đô thị; công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kịp thời nắm bắt và chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ sở, góp phần làm tốt công tác tư tưởng ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chú trọng tham mưu cũng như là phối hợp thực hiện tốt các giải pháp công tác, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực cũng như là tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xấu độc trên internet và mạng xã hội. Có thể khẳng định là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng đã góp phần đưa chủ chủ trương nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 19 xây dựng thành phố Tuyên Quang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 2.

     PV: Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và đặc biệt là công tác tuyên truyền tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định rõ một số nhiệm vụ trong tâm trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới là gì thưa đ/c?

    Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố: Tập trung và chủ động tham mưu, giúp cấp ủy triển khai các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, trọng tâm là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên. Đồng thời, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt tuyên truyền các chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng và nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả và khả thi.
        Một nhiệm vụ nữa cũng rất cần thiết, Đó là Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn cũng như là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các Hội nghị báo cáo viên và các tài liệu tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; kết hợp công tác tuyên truyền với nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó để tham mưu với cấp ủy, kịp thời định hướng thông tin cũng như là kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân và tham mưu nâng cao thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng như là Hiến pháp, pháp luật của nhà nước, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch những thông tin xấu độc

 

         Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                                             T/h: Thanh Xuân - Ngọc Hà ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: