Ban Thường vụ Thành ủy gặp mặt với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố
Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 - 15:7
Sáng ngày 13/1, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị gặp mặt với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố về Thực hiện Nghị quyết số 18 – 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII; vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII), “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Trưởng, phó Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Chính trị thành phố.

Đ/c Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Thực hiện Nghị quyết số 18 – 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Kế hoạch số 03 ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cấp ủy thành phố đã xây dựng và ban hành 17 văn bản, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18; Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương đảng; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 01 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố. Thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Đã thực hiện giải thể 6 cơ quan và sáp nhập, thành lập 4 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố quản lý; thực hiện tinh giản 5 biên chế thuộc khối cơ quan Đảng, đoàn thể; tinh giản biên chế 126 người khối chính quyền; Tháng 8/2019, thực hiện sắp xếp, sáp nhập từ 297 thôn, xóm, tổ dân phố xuống còn 168 thôn, xóm, tổ dân phố và 584 người hoạt động không chuyên trách; Tháng 1/2020 thực hiện Nghị quyết 816 của Ủy ban Thường vụ quốc hội thực hiện sắp xếp, sáp nhập 52 thôn, tổ dân phố còn 46 thôn, tổ dân phố và giảm 27 người hoạt động không chuyên trách. Qua đó, tổng ngân sách tiết kiệm sau khi sắp xếp, sáp nhập là trên 8 tỷ 490 triệu đồng/năm; Bên cạnh đó, việc chủ động triển khai thực hiện kiêm nhiệm chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, giúp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, chủ động các nhiệm vụ chính trị, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm củ người đứng đầu, phát huy dân chủ, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được nâng lên và từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa, dáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
       Thực hiện Kế hoạch số 80 ngày 21/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII), “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức tuyên truyền về nghị quyết, tổ chức vận động nhân dân tham gia giám sát, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, thời gian tới, Cấp ủy các cấp từ thành phố đến cơ sở, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến Nghị quyết số 18; Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận khi tổ chức thực hiện; Đấy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan, đơn vị trực thuộc; MTTQ cần phát huy vai trò thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

 

                                                         Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


Tổng số: 591 | Trang: 1 trên tổng số 60 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: