Hội nghị cán bộ chủ chốt Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021 - 12:48
Sáng ngày 21/1, Thành ủy Tuyên Quang đã Hội nghị cán bộ chủ chốt Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường; Báo cáo viên thành phố; đảng viên thuộc Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố; Chi bộ cơ quan Thành ủy; Chi bộ cơ quan Khối dân thành phố.

Hội nghị cán bộ chủ chốt Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu, nắm vững các nội dung của Nghị quyết để triển khai thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.
Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đã Quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, Nghị quyết đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 12 giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó 5 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định là: Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; Tăng cường kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, phấn đấu đến năm 2025 đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên, Quán triệt, triển khai Nghi quyết  Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ  2020-2025

Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo mục tiêu Đề án, từ năm 2021 đến 2025, phấn đấu thực hiện bê tông hóa ít nhất 1.080 km đường thôn và đường nội đồng. Trong đó đường thôn bê tông hóa ít nhất 620 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường thôn toàn tỉnh đạt trên 80%; đường nội đồng bê tông hóa ít nhất 460 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường nội đồng toàn tỉnh trên 60%; xây dựng ít nhất 200 cầu. Từ năm 2026 - 2030 tiếp tục đầu tư xây dựng các cầu còn lại trên đường giao thông nông thôn theo đề án.

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Quán triệt Chỉ thị số 45 – CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị

 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Quán triệt Chỉ thị số 45 – CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch số 25 ngày 13/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt một số văn bản của Trung ương; Văn bản của tỉnh và thành phố như, Hướng dẫn số 03 ngày 2/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch của ủy ban bầu cử thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp và một số nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Quy định số 28 ngày 23/3/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

   

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

trình bày Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu

trên đường giao thông nông thôn của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động tại các Đảng bộ, chi bộ phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và các tầng lớp nhân dân đều được học tập, quán triệt, tuyên truyền để nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết và Chương trình hành động, để tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị mình. Do đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, Ngay sau hội nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết ở cấp mình sát với tình hình thực tiễn; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; Từng cán bộ, đảng viên có bài thu hoạch cá nhân, trong đó nêu rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Chủ động làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong công tác cán bộ; gắn kết quả của nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm đúng quy trình pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung Quy định 205 của Bộ Chính trị và Quy định số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào quy chế làm việc, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và phải gắn với thực hiện nghiêm các Quy định của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh lao động, sản xuất, lập thành tích thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

 

                                                             Tin và ảnh: Thanh Xuân - Ngọc Hà ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)
 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: