Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ Binh chủng năm 2018
Thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018 - 12:0
Nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ thuộc dân quân tự vệ binh chủng thành phố hiểu rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Ngày 14/5, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức Khai mạc và tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng Công binh, Thông tin năm 2018.

Trong 12 ngày (từ 14/5 đến 26/5), 140 đồng chí là các cán bộ, chiến sỹ dân quân binh chủng của các đơn vị phường, xã sẽ được tham gia huấn luyện chính trị gồm các nội dung: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; Chiến lược “ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Pháp luật dân quân tự vệ, công tác vận động quần chúng; Quan điểm chính sách, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới; Tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018. Trong nội dung huấn luyện quân sự, cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ binh chủng Công binh và Thông tin sẽ được huấn luyện các nội dung kỹ thuật, chiến thuật chuyên nghành theo từng Binh chủng.

                                                              các đại biểu dự Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ Binh chủng năm 2018

Thông qua huấn luyện này nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục Chính trị, huấn luyện Quân sự cho Chiến sỹ dân quân tự vệ Binh chủng thành phố Tuyên Quang, từng bước nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

                                                                                 Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)
 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: