Thông báo về việc sưu tầm tư liệu, ảnh, hiện vật trưng bày
Thứ Ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018 - 14:43
Thông báo về việc sưu tầm các tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày tại Di tích địa điểm thành lập chi bộ Mỏ Thanh ( Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang)

Để có tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày tại Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Mỏ Than (Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang), UBND thành phố Tuyên Quang thông báo các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tham gia sưu tầm các tư liêu, hiện vật hình ảnh về quá trình thành lập và hoạt động của Chi bộ Mỏ than.

                                          Lễ khởi công công trình tôn tạo, xây dựng di tích địa điểm thành lập Chi bộ Mỏ Than                                          (Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang).


Nội dung sưu tầm gồm:Tư liệu về quá trình thành lập, hoạt động của Chi bộ Mỏ Than. Hình ảnh các đồng chí đảng viên đầu tiên của Chi bộ Mỏ than, tóm tắt tiểu sử các đồng chí đảng viên đầu tiên của Chi bộ Mỏ Than. Hình ảnh về các hoạt động của Chi bộ Mỏ Than .Một số hiện vật cùng thời (giai đoạn từ năm 1940 đến năm 1945). Các văn bản, nghị quyết được ban hành thời kỳ đầu thành lập Chi bộ. Tư liệu về các cuộc họp trong thời kỳ đầu hoạt động của Chi bộ Mỏ Than .Tư liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ. Ảnh các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang qua các thời kỳ. Một số tác phẩm lịch sử, văn học, hiện vật liên quan đến lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang như: Lịch sử Đảng bộ tỉnhTuyên Quang, Tuyên Quang thời tiền khởi nghĩa, Địa chí Tuyên Quang,...

 

Phối cảnh Di tích chi bộ Mỏ than

Thời gian kết thúc sưu tầm đến hết ngày 25/6/2018. Các tư liêu, hiện vật, hình ảnh sưu tầm xin gửi về Phòng văn hóa thông tin thành phố Tuyên Quang, địa chỉ: Thôn Trung viêt 2, xã An Tường, TP Tuyên Quang, điện thoại: 020.73.811690.

 

Thành viên tổ sưu tầm
Đài TT-TH thành phố Tuyên Quang

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: