Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7, khóa XII
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 - 16:17
Ngày 29/6, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết TW7, khóa XII. Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức tại thủ đô Hà Nội theo hình thức trực tuyến giữa các tỉnh thành phố trong cả nước.

Các đại biểu thành phố dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW7, khóa XII

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã tiếp được nghiên cứu, học tập và tiếp thu 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị TW7, khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp…Các Nghị quyết là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW7, khóa XII


Sau khi nghiên cứu, học tập và tiếp thu, Thành ủy Tuyên Quang yêu cầu, Các chi, đảng bộ  trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết TW7, khóa XII tại chi bộ, đảng bộ đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức truyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi của các nghị quyết TW7 bằng nhiều hình thức tới đông đảo nhân dân, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; Lựa chọn những nội dung cụ thể trong chương trình, kế hoạch, hành động của cấp ủy cấp trên, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động của tập thể và cá nhân thực hiện các nghị quyết.
 

                                                                           Tin và ảnh: Bình Yên - Tung Anh ( Đài TT- TH thành phố)
Lượt xem: 831 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: