Ủy ban nhân dân thành phố họp chuyên đề kỳ tháng 6 năm 2018.
Thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2018 - 7:48
Ngày 28/6/2018 Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên tháng 6 năm 2018 với chuyên đề Cải cách hành chính. Chủ trì cuộc họp đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tham dự có các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.

         Trong 6 tháng đầu năm 2018, Cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý hành chính của cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố, phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị sử dụng Chương trình phần mềm “Một cửa điện tử” vào thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận tiện, góp phần minh bạch trong dịch vụ công. Thủ tục hành chính được công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan Nhà nước. Hoạt động củaTrung tâm Hành chính công thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện; giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân; từ đó cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, sơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Hành chính công thành phố chưa hoàn thiện nên việc theo dõi công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính chưa kịp thời.
       Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vu như: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; xác định rõ việc triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính là trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận, trả kết tại các xã, phường. Hoàn thành việc đầu tư xây dựng và lắp đặt trang thiết bị để đưa trụ sở mới Trung tâm hành chính công thành phố đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2018. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn của từng cán bộ...

Tin bài và ảnh: Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
 
Lượt xem: 364 views

Tổng số: 29 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: