Ngày 26/9/2018 Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 9 phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2018.
Thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 - 14:28
Chủ tịch UBND thành phố Tô Hoàng Linh chủ trì phiên họp thường kỳ. Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố; lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang, lãnh đạo Hợp tác xã vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển, thu ngân sách trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm 2017, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc áp dụng biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế hiệu quả chưa cao; thu ngân sách ngoài quốc doanh còn đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch giao (55%); tỷ lệ giải ngân vốn từ nguồn phân cấp thuộc kế hoạch năm 2018 của thành phố thấp; tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa chậm; việc tham mưu, giải quyết đơn thư, ý kiến kiến nghị của cử tri của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo....

đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Tô Hoàng Linh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các mặt hạn chế, yếu kém trong thời gian qua; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá; năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.  Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 để xác định các chỉ tiêu đạt thấp khó hoàn thành theo kế hoạch đã được UBND thành phố giao; đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế, phân tích đúng nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp khắc phục và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu năm 2018. Phân công trách nhiệm, xác định thời gian hoàn thành các công việc đã giao cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền. Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm giải trình trước Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố nếu các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực đã giao không đạt kế hoạch đề ra. Việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực đã giao là căn cứ đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị năm 2018.

Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018, các thành viên UBND thành phố đã tham gia ý kiến và thông qua các văn bản do các phòng ban tham mưu trình cuộc họp: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao tháng 9/2018 (từ ngày 08/8/2018 đến ngày 08/9/2018) và quý III/2018 (từ ngày 08/6/2018 đến ngày 08/9/2018); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quy hoạch phân vùng sản xuất nông nghiệp; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố.

 
Lượt xem: 261 views

Tổng số: 29 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: