Thành ủy Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021 - 21:25

Các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ, truyền thống địa phương, đơn vị.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 04 người, gồm Trưởng Ban, 01 phó trưởng ban và các chuyên viên.
- Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
- Phó Trưởng Ban: Đ/c Thân Văn Khánh.

2. Ban Tổ chức Thành ủy
Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thành phố Tuyên Quang.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 05 người, gồm Trưởng Ban, 02 phó trưởng ban và các chuyên viên.
- Trưởng Ban: Đ/c Trần Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
- Phó Trưởng Ban: + Đ/c Vũ Đình Thuận 
+ Đ/c Đàm Thị Tuyết Mai.

3. Ban Dân vận Thành uỷ
Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 03 người, gồm Trưởng Ban, 01 phó trưởng ban, 01 chuyên viên.
- Trưởng Ban: 
- Phó Trưởng Ban: Đ/c Vương Thị Kim Tuyến - Thành ủy viên.

4. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Là cơ quan tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 05 người, gồm Chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm, 02 ủy viên.
- Chủ nhiệm: Đ/c Lê Công Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
- Phó Chủ nhiệm: Đ/c Nguyễn Thế Anh - Thành ủy viên.

5. Văn phòng Thành ủy
Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 12 người, gồm Chánh Văn phòng, phó chánh văn phòng, chuyên viên và các nhân viên.
- Chánh Văn phòng: Đ/c Hoàng Vĩnh Hà - Thành ủy viên.
- Phó Chánh Văn phòng: + Đ/c Đỗ Thị Nhung.
                                        + Đ/c Ngô Thị Hồng Hiếu

6. Trung tâm Chính trị thành phố
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố (không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh); tuyên truyền, bồi dưỡng lịch sử Đảng.
Tổ chức, bộ máy: Có 04 người, gồm Giám đốc (do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm nhiệm), 01 Phó Giám đốc, giảng viên chuyên trách và nhân viên kế toán - hành chính.
- Giám đốc: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn.

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: