UBND thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021 - 11:18

UBND thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Bộ phận giao dịch một cửa thành phố Tuyên Quang

 Để tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích , UBND thành phố Tuyên Quang có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường “nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích” trong quá trình giải quyết TTHC ( thủ tục hành chính), hạn chế thấp nhất việc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa”, đặc biệt đối với các TTHC liên thông nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước. Theo đó UBND thành phố Tuyên Quang yêu cầu, thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố tuyên truyền sâu rộng về lợi ích sử dụng dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định./.

Tin và ảnh: Thu Phương ( Phòng VHTT thành phố)


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: