Đảng bộ thành phố Tuyên Quang nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019 - 7:57
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/7/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.

    Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Đảng bộ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng. Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở; thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở, đội ngũ báo cáo viên tăng cường công tác tuyên truyền miệng và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên hoạt động có hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.Đội ngũ báo cáo viên từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được rà soát, củng cố và kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, có 23 báo cáo viên cấp thành phố, 104 báo cáo viên cơ sở và 278 tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng tuyên truyền miệng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Hội nghị Báo cáo viên 

Hằng năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng do tỉnh, thành phố tổ chức. Tổ chức thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi gắn với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được cấp ủy thành phố quan tâm, chú trọng. Các hội nghị chủ chốt quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố do Thường trực Thành ủy trực tiếp truyền đạt. Hằng tháng, tổ chức hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên.

Từ năm 2012, đã xuất bản trên 40 số Bản tin thành phố Tuyên Quang (28 số thường kỳ và 15 số chuyên đề), là một trong những kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố vừa là tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, họp thôn, xóm, tổ dân phố và phục vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từng bước thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng điều kiện trình độ dân trí ngày càng cao trên địa bàn. Nội dung thông tin tuyên truyền được chọn lọc theo hướng thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền với trao đổi, nắm tư tưởng, tâm trạng người nghe. Trong đó, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế… nội dung thông tin bảo đảm toàn diện, nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính thiết thực.Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng từ thành phố đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đối với công tác nắm tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, từ năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về “Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố”. Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, từ năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thành lập và thống nhất lựa chọn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố, đồng thời, ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố” để tổ chức thực hiện. Qua đó, đã giúp cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước,...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tuyên truyền miệng, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ thành phố đã đi vào nền nếp; từng bước đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng tập trung cho cơ sở, đáp ứng nhanh nhạy thông tin và kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ, tạo thống nhất tư tưởng và đồng thuận trong toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp./.

                                         

 

                                        Bài và ảnh: Đức Lượng (Ban Tuyên giáo Thành ủy).

 

 

 

 

 

 

 
Lượt xem: 153 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: