Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2030
Thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021 - 14:12

Sáng 19/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2030 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh; điểm cầu các Sở, ban ngành, các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo; ban nội chính, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Giám đốc các Sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Cục thuế tỉnh; văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trung tâm xúc tiến Đầu tư; Bưu điện tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Viễn thông Tuyên Quang và Viettel Tuyên Quang. Dự tại điểm cầu thành phố có đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường.

  

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Trong nhiều nhiệm kỳ qua, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện công tác CCHC đồng bộ và toàn diện theo và đạt được những kết quả tích cực; qua đó, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chưa quyết tâm, quyết liệt dẫn đến một số nội dung trong chương trình tổng thể cải cách hành chính chậm, hiệu quả chưa cao; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông chất lượng phục vụ chưa đạt yêu cầu…Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị nhìn nhận một cách toàn diện, thực chất và khách quan kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh và của các đơn vị, địa phương giai đoạn 2016 - 2020; xác định những mặt mạnh, những việc đã làm tốt; chỉ ra những hạn chế, yếu kém; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém đó và đề xuất những giải pháp có tính đột phá, cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới,
     Giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tthực hiện kịp thời thông qua việc ban hanhd các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Nhận thức về tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của người đứng đầu cơ quan được nâng lên. Công tác CCHC ngày càng nhận được sự đồng tình, quan tâm, ủng hộ, giám sát của các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh đã ban hành 434 văn bản, trong đó có 257 Nghị quyết, 177 Quyết định, giảm 3.631 văn bản so với giai đoạn 2010-2015. Hoàn thành rà soát, tập hợp 1.169 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành. Đã xác định 381 văn bản còn hiệu lực và hết hiệu lực 1 phần; 788 văn bản hết hiệu lực ….Ban hành kịp thời các Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính. Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.853 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp chính quyền, trong đó cấp tỉnh 1.491 thủ tục hành chính; cấp huyện 241 thủ tục hành chính và cấp xã 121 thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên thông qua việc thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đánh giá kết quả giải quyết TTHC, công khai, minh bạch thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Kết quả hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,8%. Triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia đã góp phần tạo hiệu quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử. Từ năm 2018 đến hết 9 tháng năm 2021 đã tiếp nhận và trả kết quả trên 617 nghìn hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC; đồng thời tiết kiệm chi phí, hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó đã góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 đạt 83,81%, tăng 6,53% so với năm 2016; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 đạt 82,25%, tăng 8,45% so với năm 2016.
     Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo. Đã sắp xếp 19 cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, giảm 36 phòng chuyên môn, nghiệp và tương đươcng thuộc cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, giảm 134 lãnh đạo quản lý; giảm 8 cơ quan chuyên môn cấp huyện; ; sắp xếp giảm 63 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 20215; giảm 139 dầu mối phòng và tương đương; giảm 257 lãnh dạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập 695 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo quy hộ hộ gia đình để thành lập mới 332 thôn, tổ dân phố mới, giảm 363 thôn, tổ; giảm 1.812 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố…
    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo Đề án đẩy mạnh CCHC xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu phải đảm bảo sự lãnh đạo đồng bộ, thống nhất của Đảng, điều hành của Chính quyền các cấp, tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng cao, sử dụng nguồn nhân lực tối ưu, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ đột phá, lĩnh vực trọng tâm để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030. Đề án đề ra các chỉ số, mục tiêu đối với từng lĩnh vực CCHC, từng giai đoạn. Trong đó, xác định đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang đạt từ 86% trở lên (thuộc nhóm khá trong cả nước)
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện 9 Sở, ban ngành và huyện Sơn Dương tập trung làm rõ một số hạn chế, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn tiếp theo.
     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị, các sở nganh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt là tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố đối với công tác cải cách hành chính. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật đề xuất cơ quan có thẩm quyền để cụ thể hóa, để sửa đổi, thay thế bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, cản trở quá trình phát triển; vận hành có hiểu quả trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy ở cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng dần số đơn vị tự chủ hoàn toàn về chi đầu tư và chi thường xuyên; hoàn thành, cập nhật, ban hành kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; nâng cấp chức năng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử…

 

                                  Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Tổng số: 1143 | Trang: 1 trên tổng số 115 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: