CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ
Thứ Hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019 - 15:57
I. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang 1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường; ban công tác Mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố. Qua các giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang đã tổ chức 19 kỳ đại hội; đến năm 2019, thành phố Tuyên Quang có 13 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường với 168 ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, được tổ chức ngày 05 và 06/6/2019 với 137 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Tiếp tục phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận cấp thành phố và cấp cơ sở, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ cá

  II- Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang
1- Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Liên đoàn Lao động thành phố và các công đoàn cơ sở. Qua các giai đoạn lịch sử, Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang trải qua 9 kỳ Đại hội; đến năm 2019, có 142 Công đoàn cơ sở với gần 5.700 đoàn viên.
Đại hội Công đoàn thành phố Tuyên Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, được tổ chức ngày 22,23/3/2018 với 180 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sởhoạt động, song song với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương; đề cao ý thức phục vụ của tổ chức Công đoàn với đoàn viên; phát huy tốt tiến bộ của khoa học công nghệ trong hoạt động công đoàn. Góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa IX gồm 27 đồng chí; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa IX đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí.
2- Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang có 03 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chuyên viên.
- Chủ tịch: Bà Phạm Thị Hương - Thành ủy viên.
- Phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Sơn

III- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang
1- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, các cơ sở Đoàn. Qua các giai đoạn lịch sử, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang trải qua 22 kỳ Đại hội; đến năm 2019, có 28 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số gần 6.100 đoàn viên, thanh niên; có 27 liên đội trực thuộc Hội đồng Đội thành phố với tổng số gần 17.000 đội viên.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022, được tổ chức ngày 12/7/2017 với 147 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang hoạt động hiệu quả, hấp dẫn, thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Xây dựng thế hệ thanh niên thành phố Tuyên Quang có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, trí thức, tuân thủ pháp luật; trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có sức khỏe, ước mơ và hoài bão. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 19 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 06 đồng chí vào Ban Thường vụ.
2- Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố; tổ chức vận động thanh, thiếu niên tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên thành phố ngày càng vững mạnh; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Luật Thanh niên và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang có 4 người, gồm Bí thư, Phó Bí thư và các chuyên viên.
- Bí thư Thành Đoàn: Đồng chí Phạm Thị Bích Hường.
- Phó Bí thư Thành Đoàn: Đồng chí Ma Trần Mỹ Hạnh.

IV- Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang
1- Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Hội Nông dân thành phố; Hội Nông dân xã, phường; các chi hội nông dân thôn, xóm, tổ dân phố. Qua các giai đoạn lịch sử, Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang trải qua 11 kỳ Đại hội; đến năm 2019, có 13 tổ chức cơ sở Hội, 122 chi hội với trên 8.900 hội viên.
Đại hội Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, được tổ chức ngày 23, 24/5/2018 với 152 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào “xây dựng nông thôn mới”, tham gia xây dựng đô thị văn minh; vận động hội viên nông dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, có phong cách làm việc tốt, hiệu quả. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ..
2- Cơ quan Hội Nông dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.
Cơ quan Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang có 02 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
- Chủ tịch: Ông Vũ Văn Thiệu – Thành ủy viên.
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Trường.

V- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang
1- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường, cơ quan, đơn vị; các chi hội thôn, xóm, tổ dân phố. Qua các giai đoạn lịch sử, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang trải qua 19 kỳ Đại hội; đến năm 2019, có 15 tổ chức cơ sở Hội, 168 chi hội với trên 15.900 hội viên.
Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức ngày 19/8/2016 với 159 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Phát huy truyền thống đoàn kết của phụ nữ thành phố Tuyên Quang; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tập trung thức hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ trong toàn thành phố; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 25 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ.
2- Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội, công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang có 03 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên.
- Chủ tịch: Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Thành ủy viên.
- Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến.

VI- Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang
1- Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Hội Cựu chiến binh thành phố; Hội Cựu chiến binh các xã, phường, cơ quan; các chi hội thôn, xóm, tổ dân phố. Qua các giai đoạn lịch sử, Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang trải qua 6 kỳ Đại hội; đến năm 2019, có 16 tổ chức cơ sở hội, 173 chi hội với gần 6.200 hội viên.
Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, được tổ chức 18/5/2017 với 130 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: 100% hội viên kiên định về tư tưởng chính trị, 80% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm xóa 30% hộ nghèo, đến năm 2020 xóa hết hộ nghèo, phấn đấu mỗi năm có thêm 7 mô hình kinh tế hiệu quả do Cựu chiến binh làm chủ; tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức hội trong sạch vững mạnh gắn với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 17 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí.
2- Cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội, công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác hội theo Pháp lệnh Cựu chiến binh và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang có 03 người, gồm Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch.
- Chủ tịch: Ông Phan Minh Tân.
- Phó Chủ tịch: + Ông Nguyễn Văn Minh.
+ Ông Trần Doãn Tùng.


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: