CẤP THÀNH PHỐ

 1. Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 2. Quyết định 274/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 238 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 3. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (Ban hành kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
 4. Quyết định 118/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản Word)
 5. Quyết định 1783/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
 6. Quyết định 1783/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản Word)
 7. Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản Word)
 8. Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 9. Nội dung chi tiết Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kèm theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang (bản word )
 10. Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word )
 11. Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)

Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG