CẤP THÀNH PHỐ

 1. Danh mục bàn hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vuecj giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cảu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 2. Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vuecj giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cảu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 3. Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 4. Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 5. DANH MỤC 23 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 28tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
 6. Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 7. Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
 8. Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (bản Word)
 9. PHỤ LỤC II Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
 10. PHỤ LỤC I Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
 11. Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 12. PHỤ LỤC II Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành của lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
 13. PHỤ LỤC I Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ của lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành của lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
 14. Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 15. DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
 16. Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 13/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG