CẤP THÀNH PHỐ

  1. Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 145 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
  2. Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
  3. Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
  4. PHỤ LỤC II Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang(Ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
  5. PHỤ LỤC I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  6. Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG