CẤP THÀNH PHỐ

  1. PHỤ LỤC I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng(Ban hành kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
  2. Quyết định Số: 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng (bản DPF)
  3. Quyết định Số: 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng
  4. DANH MỤC 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, PHÂN BÓN, NÔNG NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  5. Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
  6. Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (bản Word)

Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG