CẤP THÀNH PHỐ

  1. Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 170 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
  2. PHỤ LỤC I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓATHUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số1438/QĐ-UBND ngày 05 /12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
  3. Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
  4. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  5. Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
  6. Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang (bản Word)

Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG