CẤP THÀNH PHỐ

  1. Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 160 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
  2. Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm, y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang
  3. Quyết định 1593/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa: Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
  4. Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
  5. Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Dược-Mỹ phẩm; Trang thiết bị Y tế;Giám định Y khoa; Y tế dự phòng; An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
  6. DANH MỤC 24 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/ 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  7. Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG