CẤP THÀNH PHỐ

  1. Quyết định số 273/QDD-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang
  2. Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang
  3. danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 24/5/2019)
  4. Quyết định số: 512/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
  5. Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Tuyên Quang (bản Word)
  6. Danh mục công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang (Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  7. Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang (bản Word)
  8. Danh mục 34 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang (Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  9. Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Danh mục 34 thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang (bản Word)

Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG