CẤP THÀNH PHỐ

  1. Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục 23 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
  2. Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhậ trực tuyết trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
  3. Phụ lục II danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
  4. Phụ lục I danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
  5. Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG