CẤP THÀNH PHỐ

  1. Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
  2. PHỤ LỤC II NỘI DUNG CHI TIẾT BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ XUNG/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ HOẶC HỦY BỎ/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1782 /QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
  3. Phụ lục I danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (Ban hành kèm theo Quyết định số 1782 /QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
  4. Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
  5. Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (bản Word)

Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG