CẤP THÀNH PHỐ

  1. Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở tài chính tỉnh Tuyên Quang
  2. Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
  3. Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (bản Word)
  4. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  5. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  6. Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (bản Word)

Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG