Album: Khánh thành Tường đài Bác Hồ với nhan dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang