Album: Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên QUang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025