LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG NĂM 2020

CHƯA CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY HOẶC FILE VĂN BẢN KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG