Thủ tục:

công bố danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản ký nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện  
Cách thức thực hiện  
Thành phần, số lượng hồ sơ  
Thời hạn giải quyết  
Đối tượng thực hiện  
Cơ quan thực hiện  
Kết quả thực hiện  
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG