Thủ tục:

Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

Lĩnh vực Lâm nghiệp - Kiểm lâm
Trình tự thực hiện a) Bước 1: Nộp hồ sơ
Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi: kết thúc mỗi đợt khai thác; khai thác hết số lượng mẫu vật được cấp; giấy phép khai thác hết thời hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác lập bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT và gửi Hạt Kiểm lâm để xác nhận.
b) Bước 3: Xác nhận thực tế mẫu vật khai thác
Hạt Kiểm lâm tiếp nhận bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác có trách nhiệm tổ chức việc xác nhận thực tế kết quả khai thác. Trường hợp không xác nhận, Hạt Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp.
- Qua bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.
- Số lượng: 01 (một) bộ
Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện Xác nhận số lượng thực tế mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG