Thủ tục:

Thủ tục đăng ký thay đổi, cai chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Lĩnh vực Ho tich
Trình tự thực hiện

1. Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện , thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện thanh phố xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ hợp lệ cho Phòng Tư pháp huyện, thành phố
Bước 3: Phòng Tư pháp xem xét hồ sơ, trường hợp đủ kiện thì tiến hành lập thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

- Tại Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật này.
Bước 4: Phòng Tư pháp huyện,thành phố trình UBND huyện ký cấp cho công dân 01 bản chính cấp lại và giao lại hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công thành phố.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND huyện, thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hoặc có thể nộp qua đường bưu điện

Cách thức thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc ;
- Người thực hiện yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc có thể trực tiếp nộp hồ sơ; cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp gửi văn bản yêu cầu tại Cơ quản quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:
Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung, xác định lại dân tộc theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
- Giấy tờ chứng minh việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo quy định.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cthay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
Kết quả thực hiện Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.
Lệ phí

- 28.000 đồng/Trích lục  thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại cấp huyện.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG