XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thành ủy Tuyên Quang tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề nghị nhân dân đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng các cách sau:

1. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tải về

2. Gợi ý một số nội dung cần thảo luận: Tải về

3. Gửi Góp ý qua Trang Thông tin điện tử thành phố:

4. Gửi trực tiếp góp ý về Thành ủy Tuyên Quang tại địa chỉ:

Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang, email: bantuyengiaotutq@gmail.com