Tổng số gửi đi: 994 | Tổng số nhận về: 2,912 .Tính đến ngày 1/21/2020
STT Tên đơn vị Gửi đi Đã nhận Tổng số
1Văn phòng HĐND và UBND 9942,9123,906
2Phòng Nội Vụ000
3Phòng Văn hoá Thông tin000
4Phòng LĐ, Thương binh và XH000
5Thanh tra thành phố000
6Phòng Giáo dục và Đào tạo000
7Phòng Tài nguyên và Môi trường000
8Phòng Tư pháp000
9Phòng Quản lý đô thị000
10Phòng Y tế000
11Phòng Tài chính - Kế hoạch000
12Phòng Kinh tế000
13Xã Đội Cấn000
14Phường Nông Tiến000
15Phường Phan Thiết000
16Phường Tân Quang000
17Phường Minh Xuân000
18Phường Ỷ La000
19Xã Tràng Đà000
20Phường Tân Hà000
21Xã Lưỡng Vượng000
22Xã An Tường000
23Xã Thái Long000
24Xã An Khang000
25Phường Hưng Thành000