Tổng số gửi đi: 994 | Tổng số nhận về: 2,912 .Tính đến ngày 9/25/2018
STT Tên đơn vị Gửi đi Đã nhận Tổng số
1Văn phòng HĐND, UBND TP9942,9123,906
2Phòng Nội Vụ000
3Phòng Văn hoá Thông tin000
4Phòng LĐ, Thương binh và XH000
5Thanh tra thành phố000
6Phòng Giáo dục và Đào tạo000
7Phòng Tài nguyên Môi trường000
8Phòng Tư pháp000
9Phòng Quản lý đô thị000
10Phòng Y tế000
11Phòng Tài chính - Kế hoạch000
12Phường Nông Tiến000
13Phường Phan Thiết000
14Phường Tân Quang000
15Phường Minh Xuân000
16Phường Ỷ La000
17Phường Tràng Đà000
18Phường Tân Hà000
19Xã Lưỡng Vượng000
20Xã An Tường000
21Xã Thái Long000
22Xã An Khang000
23Phường Hưng Thành000