NĂM 2018

100.00%

Trước & Đúng hạn

0.00%

Quá hạn

 • Tiếp nhận: 990 hồ sơ
 • Giải quyết: 990 hồ sơ
Tháng 1/2018
 • Tiếp nhận: 271 hs.
 • Giải quyết: 271 hs.
 • 7.7% trước hạn
 • 92.3% đúng hạn
Tháng 2/2018
 • Tiếp nhận: 225 hs.
 • Giải quyết: 225 hs.
 • 8.4% trước hạn
 • 91.6% đúng hạn
Tháng 3/2018
 • Tiếp nhận: 161 hs.
 • Giải quyết: 161 hs.
 • 32.3% trước hạn
 • 67.7% đúng hạn
Tháng 4/2018
 • Tiếp nhận: 333 hs.
 • Giải quyết: 333 hs.
 • 12.0% trước hạn
 • 88.0% đúng hạn
Tháng 5/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn
Tháng 6/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn
Tháng 7/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn
Tháng 8/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn
Tháng 9/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn
Tháng 10/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn
Tháng 11/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn
Tháng 12/2018
 • Tiếp nhận: 0 hs.
 • Giải quyết: 0 hs.
 • 0% trước hạn
 • 0% đúng hạn